تعطیلات رسمی در آمریکا:

در تعطیلات رسمی فدرال، اغلب ادارت تعطیل هستند. پرسنل اغلب شرکت های غیر دولتی نیز در این روزها تعطیل هستند.

روز سال نو                                 اول ژانویه
روز تولد مارتین لوتر کینگ پسر          سومین دوشنبه ژانویه
روز رئیس جمهور                          سومین دوشنبه فوریه
روز یادبود                                   دوشنبه آخر ماه می
روز استقلال                               چهارم جولای
روز کارگر                                   اولین دوشنبه سپتامیر
روز کریستف کلمب                       دومین دوشنبه اکتبر
روز کهنه سربازان                         یازدهم نوامبر
روز شکر گذاری                           چهارمین پنجشنبه نوامبر
روز کریسمس                             بیست و پنجم دسامبر